Privacyverklaring

B2-Cleaning, gevestigd aan Rijn 18b, 2491 BG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijn 18b
2491 BG Den Haag
www.b2-cleaning.nl
+31 (0) 88 8180400

Persoonsgegevens die wij verwerken
B2-Cleaning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Op welke wijze vergaren wij uw persoonsgegevens?

 • Doordat u (of een derde ten behoeve van u) direct met ons communiceert per e-mail, brief, of telefonisch, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over onze schoonmaakdiensten en andere gelieerde dienstverlening of indien u vragen heeft inzake de online faciliteiten op de website;
 • Doordat u (of een derde ten behoeve van u) op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook uw bijzondere persoonsgegevens vallen;
 • Doordat u zich aanmeldt voor een van onze evenementen;
 • Doordat u zich abonneert en/of onze social media kanalen volgt;
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen verzamelen, zoals door middel van openbare bronnen, of door middel van andere partijen, zoals via adviseurs e.d.;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruiken voor onze websites;
 • Door bij ons te solliciteren.


Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen B2-Cleaning en een opdrachtgever. B2-Cleaning verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u op onze website een contactaanvraag uitvoert, een offerte aanvraagt.

Wanneer u als opdrachtgever op welke wijze dan ook contact opneemt met B2-Cleaning, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een contact of mogelijke overeenkomst mogelijk te maken. Denk daarbij aan het bewaren door B2-Cleaning van bijvoorbeeld de ingevoerde contactgegevens en andersoortige gegevens van de contactpersoon bij opdrachtgever. Voor zover een opdrachtgever namens een contactpersoon persoonsgegevens verstrekt, verlangt B2-Cleaning van de betreffende opdrachtgever dat deze vooraf die contactpersoon om toestemming heeft verzocht om persoonsgegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
B2-Cleaning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B2-Cleaning) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B2-Cleaning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
B2-Cleaning verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B2-Cleaning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
B2-Cleaning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B2-Cleaning en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@b2-cleaning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B2-Cleaning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B2-Cleaning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@b2-cleaning.nl.